Prioritou advokátskej kancelárie je poskytnúť klientovi kompletný právny servis potrebný na vyriešenie právneho problému na profesionálnej úrovni a to zodpovedne, kvalifikovane a efektívne.

Špecializujeme sa na určité oblasti práva a to najmä na občianske právo, trestné právo, rodinné právo, pracovné právo a právo nehnuteľností.

Preferujeme osobný prístup a vzťah ku klientovi si budujeme na základe dôvery. V konkrétnych prípadoch, ak si to vyžaduje povaha riešenej veci, spolupracujeme s externými odborníkmi (účtovným a daňovým poradcom, geodetom, exekútorom, notárom) pri dodržiavaní mlčanlivosti a diskrétnosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa advokát dozvie v súvislosti s výkonom svojho povolania.

SLUŽBY


Ochrana vlastnícke práva
Podielové spoluvlastníctvo (vysporiadanie spoluvlastníckych práv k pozemkom a iným nehnuteľnostiam, nájomné vzťahy)

Ochrana spotrebiteľa, spotrebiteľské zmluvy (zmluvy uzavreté s nebankovými subjektami, leasingovými spoločnosťami, mobilnými operátormi, zmluvy uzavreté na predajných akciách, spory vzniknuté z týchto zmlúv)

Zodpovednosť za škodu (havárie, úrazy, choroby z povolania, vymáhanie škôd majetkových a nemajetkových)

Dedičské právo (zastupovanie v dedičskom konaní, konanie o novoobjavenom majetku, závet, vydedenie, vzdanie sa dedičstva)

Záväzkové právo (záväzky zo zmlúv, zo spôsobenej škody, z bezdôvodného obohatenia) a zabezpečenie záväzkov (ručenie, záložné právo)

Právna analýza a príprava zmlúv a iných právnych podaní podľa Občianského zákonníka

Mimosúdne riešenie sporov, zastupovanie klientov v konaní pred súdom a inými štátnymi orgánmi, v súdnom alebo mimosúdnom vymáhaní pohľadávok a v exekučnom konaní

Príprava obhajoby a zabezpečovanie dôkazov obhajoby

Príprava klienta na jednotlivé procesné úkony v trestnom konaní

Vypracovanie písomných návrhov a podaní

Účasť obhajcu na procesných úkonoch v trestnom konaní

Právne zastupovanie pred orgánmi činnými v trestnom konaní

Úprava a vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Konanie o rozvod manželstva

Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti (striedavá starostlivosť)

Úprava styku rodičov k maloletému dieťaťu

Výživné

Určovanie a zapretie otcovstva

Osvojenie dieťaťa, pestúnska starostlivosť o dieťa

Vypracovanie návrhov, zmlúv a právnych podaní v oblasti
rodinného práva


Právne zastupovanie v mimosúdnom a súdnom konaní

Vznik, zmena a zánik pracovného pomeru a obdobného pracovného pomeru

Nároky, ktoré vyplývajú z platného pracovného pomeru

Nároky, ktoré vyplývajú z neplatného rozviazania pracovného pomeru

Mzda, náhrada mzdy a náhrada výdavkov súvisiacich s výkonom práce

Náhrada škody a zodpovednosť za škodu

Vyhotovenie zmlúv a právnych podaní v oblasti pracovného práva

Právne zastupovanie v súdnom konaní z oblasti pracovného práva

Založenie, zmena, zrušenie obchodných spoločností
(s.r.o., a.s., v.o.s., iné)

Právne zastupovanie pri súdnom a mimosúdnom vymáhaní pohľadávok

Spísanie a právna analýza zmlúv podľa Obch. zákonníka:
kúpna zmluva, zmluva o dielo, zmluva o sprostredkovaní, mandátna zmluva, zmluva o obchodnom zastúpení, zmluva o tichom spoločenstve, zmluva o predaji podniku, tzv. nepomenované zmluvy v zmysle ustanovenia § 269 Obchodného zákonníka

Záväzkové právo a zabezpečenie záväzkov

Konkurz a reštrukturalizácia

Právne zastupovanie v konaní pred súdom

Právna analýza zmlúv a právnych podaní

Právne zastupovanie pred katastrálnym úradom vo veci zápisu právnych skutočností do katastra nehnuteľností

Právne zastupovanie pred stavebným úradom vo veci stavebného konania

Právne zastupovanie pred daňovým úradom vo veci daňového konania

Právne zastupovanie pred ďalšími orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy

Právne zastupovanie v konaní o priestupkoch a zákonom stanovených sankciách

KONTAKT


ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

Šafárikova č.8

048 01 Rožňava


Zapísana v zozname advokátov pod č.6622

IČO: 42324017
E-mail: info@stiglitz.sk
Telefón: 0918 678 822
058/733 15 00
Fax: 058/733 15 00

NAPÍŠTE NÁM

Vaše meno:
Váš e-mail:
Telefón:
Správa:


Made by Maxi Mark / Všetky práva vyhradené / www.stiglitz.sk, 2013